×
Meniu

Primăria or. Briceni raionul Briceni anunță concursul pentru ocuparea funcției vacante de director al grădiniței de copii Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 or. Briceni

La funcţia de director al instituţiei de învăţămînt general poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
1) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
2) studii superioare universitare;
3) are o vechime în activitate didactică de cel puțin trei ani;
5) la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vîrsta de 65 ani;
6) cunoaşte limba română;
7) este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;
8) nu are antecedente penale;
9) nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit.l), m) şi n) din Codul muncii.

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director al instituţiei de învăţămînt depun personal sau prin reprezentant (la cancelaria organizatorului concursului), prin poştă sau prin e-mail, în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunţului, dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:

    1) cererea de participare la concurs;
2) copia actului de identitate;
3) copia/copiile actului/actelor de studii;
4) copia carnetului de muncă;
6) curriculum vitae;
7) certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic, pentru exercitarea funcţiei;
8) cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;

Candidatul poate anexa şi alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial şi/sau titlul ştiinţific/ştiinţifico-didactic, recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă, performanţele profesionale şi manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naţionale/internaţionale, publicaţiile didactice şi ştiinţifice, statutul de expert/evaluator naţional/internaţional etc.

Dosarele de concurs vor fi prezentate la sediul primăriei la comisia de concurs (bir. 35, 42).

Informație suplimentare

La tel. 0 247 2 28 02, 0 247 2 29 01

Termen-limită de prezentare dosarelor 24.06.2019.