×
Meniu

Primăria orașului Briceni anunță concursul pentru ocuparea funcției de director al IET nr. 3 „Scazca”

Concursul de va desfășura în conformitate cu Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţămînt general aprobat prin Ordinul Minesterului Educației Nr. 163 din 23-03-2015.

La funcţia de director poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:

1) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

2) are studii superioare universitare; 

3) are o vechime în activitate didactică de cel puţin trei ani;

4) la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vîrsta de 65 ani;

5) cunoaşte limba română şi limba rusă la nivel de comunicare;

6) este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;

7) nu are antecedente penale;

8) nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit. g)-r) și art. 301 alin. (1) lit. a)-b) din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 sau destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

9) nu are interdicție de a ocupa funcții de conducere.

Dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:

1) cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr.1 la Regulamentul sus-numit;

2) copia actului de identitate;

3) copia/copiile actului/actelor de studii;

4) copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului;

6) curriculum vitae, al cărui model este specificat în anexa nr.2 la Regulamentul sus-numit;

7) certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) şi neuropsihic (eliberat de medicul psihiatru și medicul narcolog), pentru exercitarea funcţiei;

8) cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;

9) proiectul planului de dezvoltare a instituției, pentru 5 ani în plic sigilat sau declarația pe proprie răspundere privind prezentarea proiectului planului cu cinci zile înainte de data interviului.

Candidatul poate anexa şi alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial şi/sau titlul ştiinţific/ştiinţifico-didactic, recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă, performanţele profesionale şi manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naţionale/internaţionale, publicaţiile didactice şi ştiinţifice, statutul de expert/evaluator naţional/internaţional etc.

Candidaţii depun dosarul personal la adresa: or. Briceni str. Independenței, 28, biroul numărul 32, pînă la data de 26.07.2024 ora 16:00.

Persoana de contact – Reaboi Artiom, nr. de telefon 0247 2 21 95,

email: primaria.orasului-briceni@apl.gov.md.