×
Meniu

Bugetul orașului 2018


Decizie Consiliului Orăşenesc Briceni nr.7/2 din 08.12.2017„Cu privire la  aprobarea bugetului local a Primăriei oraşului Briceni pentru anul   2018”

 

 

Extras din DECIZIE  nr. 7/2 din     08  decembrie  2017 

„Cu privire la  aprobarea bugetului

  local a Primăriei oraşului  Briceni pentru anul   2018”

 

       În temeiul art.24,25,47,55  al Legii finanţelor  publice  şi responsabilităţii  bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie  2014,ţinînd  cont de prevederile art.20 din Legea privind finanţele  publice  locale nr.397-XV  din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice  locale  art.14 alin.(2) , litera n), art.19 din  Legea nr.436-XVI  din 28  decembrie 2006, privind administraţia publică locală , art.37 ale  Legii nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiiile de stat şi  recreditarea de stat, precum şi de prevederile Setului  metodologic  privind elaborarea, aprobarea şi modificarea  bugetului, aprobat prin  Ordinul ministrului finanţelor nr.191  din 31  decembrie 2014, a circulării MF nr.06/2-07 din 17.08.2017, Anexa nr.1 ”Particularitățile privind elaborarea de către autoritățile administrației publice locale a proiectelor bugetelor locale pentru anul 2018 și a estimărilor pe anii 2019-2020”și a circulării MF nr.06/2-07 din 24.11.2017 ”privind aprobarea de către autoritățile APL a proiectelor bugetelor locale pe anul 2018, Anexa 1,4,5,

                                           Consiliul Orăşenesc Briceni

                                                           DECIDE:

 

 1.Se aprobă bugetul  oraşului Briceni pe anul 2018 la venituri  în sumă de 22 103.2 mii lei,

   la cheltuieli în sumă de 22 103.2 mii lei.

  1. Se aprobă:

2.1. Sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale bugetului local prezentate în anexa nr.1;

2.2.  Componenţa veniturilor  bugetului  local  prezentate în  anexa  nr.2;

2.3.  Cotele  impozitelor  şi taxelor locale, ce vor fi încasate în buget prezentate în

          Decizia  nr. 7/4      şi  nr. 7/3     din    08 .12.2017;

2.4.  Resursele şi cheltuielile bugetului local conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe prezentate în  anexei nr.3;

2.5.  Transferurile de la alte bugete  prezentate în anexa nr.4;

2.6.   Nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate contra plată  de către instituţiile bugetare finanţate de la buget, conform anexei nr.5;

2.7.   Sinteza surselor colectate de către instituţiile bugetare, finanţate de la buget, conform anexei nr.6;

2.8.   Plafonul datoriei bugetului local şi plafonul garanţiilor  acordate de Consiliul local, conform anexei nr.7;

2.9.    Efectivul –limită al statelor de personal din  instituţiile   bugetare finanţate de la buget, conform anexei nr.8;

2.10.  Fondul  de rezervă a bugetului local în sumă de 100,0 mii lei.

  1. 3.Autoritatea primăriei oraşului Briceni vor asigura:

       *  dezagregarea în termen a limitelor stabilite, cu întroducerea acestora în sistemul informaţional de management  financiar;

       *  legalitatea utilizării  alocaţiilor bugetare şi respectarea limitelor aprobate;

     .  * utilizarea conform destinaţiei a transferturilor cu destinaţie specialăallocate de la bugetul de stat;

       *contractarea de lucrări, servicii, bunuri material conform prevederilor Legii privind achiziţiile

        * raportarea în termenii stabiliţi a performanţelor realizate, conform competenţei.

  1. Dna  Larisa Cemortan, Contabil-şef, va analiza sistematic executarea bugetului local şi va înainta, în caz de necesitate, propuneri concrete pentru consolidarea disciplinei financiar- bugetare şi menţinerea echilibrului bugetar.
  2. Seautorizează  Dl Vitalii  Gorodinschii, Primarul oraşului Briceni, cu rolul de administrator de buget:

  – să modifice  planurile de alocaţii între diferite nivele ale clasificaţiei bugetare (k2) în cadrul aceleiaşi funcţii (F1-F3) în cadrul unui subprogram, fără majorarea cheltuielilor de personal şi fără modificarea cheltuielilor pentru investiţii capital şi a transferurilor interbugetare;

  –  să  includă în programele respective de cheltuieli, în baza  dispoziţiei, alocaţiile repartizate prin decizia autorităţii  reprezentative şi deliberative din fondul de rezervă, precum şi transferurile cu destinaţie specială de la bugetul de stat la bugetul local, repartizate prin alte acte normative, decît legea bugetului de stat.

  1. Se autorizează autorităţile bugetare (Org I şi Org II) să modifice planurile de alocaţii între instituţiile subordonate între nivele K4, în cadrul aceleiaş funcţii (F1-F3) şi  aceluiaş subprogram P1P2, cu respectarea limitei stabilite la nivel de K2.Autoritatea bugetară poate modifica resursele colectate între instituţiile din cadrul aceleiaşi funcţii (F1-F3), fără modificarea limitei aprobate.
  2. Se autorizează instituţiile bugetare să modifice planurile de alocaţii între nivele K5-K6, cu respectarea  limitei stabilite la nivel de K4 al clasificaţiei economice de către instituţia superioară.
  3. Dna  Suzana  Toderico, Secretarul   Consiliului   Orăşenesc, va asigura aducerea la cunoştinţă public, prin publicare sau prin afişare în locuri publice, a prezentei decizii şi a anexelor la decizie în termen de 10 zile.
  4. Prezenta decizie întră in vigoare la 1 ianuarie 2018.