×
Meniu

Regulamente

Decizie Consiliului Orăşenesc Briceni nr.5/28din 10.12.2015 „Cu privire la aprobarea Regulilor de menţinere a curăţeniei şi ordinii pe teritoriul or. Briceni

Extras din

DECIZIE  nr.5/28

din  10 decembrie 2015

Cu privire la aprobarea Regulilor de menţinere

 a curăţeniei şi ordinii pe teritoriul or. Briceni 

 În conformitate cu art.14, alin. (1), alin. (2), lit. h) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Codul Civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 06.06.2002, Codul Contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24.10.2008, Legea nr.435-XVI din 28.12.2006 „Privind descentralizarea administrativă”, în temeiul  Reglementărilor sanitare de întreţinere a teritoriilor populate nr. 4690-88 din 05.08.1988, luînd în consideraţie recomandările din 23.03.2015,

Consiliul Orăşănesc Briceni

A   D E C I S :

  1. Se aprobă Regulile de menţinere a curăţeniei şi ordinii pe teritoriul or. Briceni(anexa).
  2. 2. Se pune în sarcina secretarului Consiliului orășenesc Briceni dnei Siuzana Toderico: – informarea locuitorilor orașului prin sursele de informare în masă despre prezenta decizie, în termen de o lună, de la data intrării în vigoare.
  3. 3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina vice primarului or. Briceni dl. Arcadie Dobuleac.

Decizie Consiliului Orăşenesc Briceni nr.2/13din  07 aprilie  2015Cu privire la aprobarea Regulilorde întreţinere a cîinilor şi pisicilorpe teritoriul oraşului Briceni

Extras din

DECIZIE nr. 2/13

din  07 aprilie  2015

Cu privire la aprobarea Regulilor

 de întreţinere a cîinilor şi pisicilor

 pe teritoriul oraşului Briceni

În temeiul Legii nr. 436-XVI din 28.10.2006 privind administraţia publică locală art. 14, lit. s1), întru îndeplinirea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 494 din 06.05.1998 „Cu privire la măsurile de combatere şi profilaxie a rabiei”, precum şi ordinului Ministerului Mediului şi Amenajării Teritoriului nr. 426 din 27.10.2000 cu privire la aprobarea Regulilor de întreţinere a cîinilor în localităţile Republicii Moldova, în scopul ameliorării situaţiei epizootice, soluţionării problemei animalelor fără supraveghere şi fără stăpîn, reglementării modalităţii şi întreţinere a pisicilor şi cîinilor pe teritoriul oraşului Briceni , examinînd informaţia prezentată de viceprimarul oraşului Briceni, dl Eduard Magaliuc,

CONSILIUL ORĂŞENESC

DECIDE:

 Se aprobă Regulile de întreţinere a cîinilor şi pisicilor pe teritoriul oraşului Briceni (se anexează).

  1. Se obligă autoritatea executivă a Consiliului orăşenesc Briceni să aducă la cunoştinţa locuitorilor or.Briceniprezentele Reguli inclusiv prin publicarea acestuia pe site-ul Primăriei.
  2. Se obligă administratorulÎntreprinderii Municipale Comunal Locative Briceni,să întreprindă măsurile necesare pentru implementarea prezentei decizii;
  3. Controlul asupra executării prezentei decizii revine viceprimarului oraşului Bricenidl Eduard Magaliuc.